کلوچه دکتر بیز آرزوی یک کودک سرطانی را برآورده کرد

بتا گلوکان ها و غذاهای غنی از این پلی ساکاریدها یا غنی شده با این پلی ساکاریدها به دلیل فعالیت بیولوژیکی آنها بسیار مورد توجه هستند.

نشان داده شده است که غذاهای حاوی مقادیر قابل توجهی از β-گلوکان سطح سرمی LDL (لیپوپروتئین با چگالی کم) کلسترول را کاهش می دهند.

در یک مطالعه، آرد گندم با سبوس سویا و برنج در سطوح 10٪، 15٪، 20٪، 25٪ هر کدام برای ایجاد یک بیسکویت کاربردی تکمیل شده است. هنگامی که ویژگی های فیزیکی، حسی و تغذیه ای محصولات نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت، آرد گندم مکمل: آرد سویا: بیسکویت سبوس برنج با نسبت 70:15:15 به عنوان بهترین رتبه در اولویت عمومی رتبه بندی حسی تعیین شد.

Wilderjans و همکاران به این نتیجه رسیدند که ممانعت از افزایش فر در خمیر کلوچه دکتر بیز مدل حاوی نشاسته هیدروکسی پروپیله شده را می توان به افزایش تورم نشاسته نسبت داد، که بر افزایش زودتر ویسکوزیته خمیر در طول پخت و افزایش کمتر فر در مقایسه با کیک شاهد تاثیر گذاشت.

در مقابل، افزودن نشاسته با پیوند متقابل در فرمول کیک به طور قابل توجهی بر ارزش فروپاشی و فنر فر در مقایسه با کیک شاهد تاثیری نداشت.

کیک های مدل تهیه شده با نشاسته های متقاطع، سفتی خرده نان به طور قابل توجهی در مقایسه با نمونه شاهد نشان دادند، در حالی که خرده کیک های حاوی نشاسته هیدروکسی پروپیله شده نرم تر بودند.

هان و همکاران همچنین اشاره کرده اند که درجه رتروگراسیون، همانطور که با سختی کیک و آنتالپی ذوب اندازه گیری می شود، زمانی که برنج مومی هیدروکسی پروپیله شده و نشاسته ذرت به عنوان مواد تشکیل دهنده کیک ژل برنج مومی کره ای سنتی استفاده شد، به طور قابل توجهی کاهش یافت.

نشاسته های استیله را می توان با موفقیت در کیک آرد جو دوسر استفاده کرد، زیرا بر افزایش ویسکوزیته خمیر، حجم کیک و سفیدی پوسته کیک تأثیر می گذارد.

همچنین نشان داده شده است که افزودن نشاسته های اصلاح شده دوگانه در فرمولاسیون کیک، در مقایسه با همتایان اصلاح شده خود، اثرات مفیدی بر کیفیت کیک دارد.

مطالعه انجام شده توسط سهون و همکاران نشان داد که ادغام نشاسته ذرت اصلاح شده دوگانه (استیله شده و هیدرولیز شده آنزیمی) منجر به تأثیر بیشتر بر سختی، انسجام، چسبندگی، و کاهش جویدن کیک های پخته شده، و همچنین خاصیت ارتجاعی، حجم، ارتفاع، رنگ پوسته و بهبود ظاهر در مقایسه با دستور العمل های حاوی نشاسته اصلاح شده (استیله یا هیدرولیز آنزیمی) یا بومی.