لنت ترمز پارس 206 با این روش ها دیگر آتش نمی گیرد

این مطالعه یک طراحی لنت ترمز سه لایه را پیشنهاد می‌کند، که بر روی آن یک مدل دینامیکی شش DOF از لنت دیسکی ترمز ایجاد می‌شود و عوامل مؤثر بر بی‌ثباتی سیستم تحلیل می‌شوند.

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تغییر جرم و سفتی لنت ترمز پارس 206 بر پایداری سیستم تأثیر می گذارد. از تجزیه و تحلیل ارزش ویژه مختلط خطی، حالت‌های ارتعاش ناپایدار سیستم ترمز پیش‌بینی می‌شود و اثربخشی مدل تحلیل حالت پیچیده با آزمایش نیمکت سیستم ترمز تأیید می‌شود.

لنت های ترمز با اشکال ساختاری مختلف طراحی شده و تأثیر آنها بر پایداری سیستم ترمز تجزیه و تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که طراحی ساختار سه لایه و طراحی شکافی لنت ترمز می تواند به طور موثری وقوع صدای جیغ ترمز، به ویژه صدای جیغ با فرکانس بالا را کاهش دهد.

معادله (4) معادله سینماتیکی سیستم دیسک ترمز لنت ترمز است. می توان دریافت که ماتریس جرم و ماتریس سختی معادله سینماتیکی سیستم هر دو به دلیل وجود اصطکاک نامتقارن هستند، بنابراین مقادیر ویژه سیستم ممکن است اعداد مختلط باشند.

مقادیر ویژه سیستم را می توان با تجزیه و تحلیل مودال پیچیده به دست آورد، که در آن قسمت خیالی مقدار ویژه نشان دهنده فرکانس مودال و قسمت واقعی نشان دهنده تمایل به ناپایداری است.

در عین حال، می توان دریافت که تغییر ضریب اصطکاک و تغییر جرم و سفتی لنت ترمز منجر به تغییر ماتریس جرم سیستم و ماتریس سختی می شود، به طوری که مقدار ویژه سیستم را تغییر داده و بر ثبات سیستم بر اساس موارد فوق، این مطالعه با تغییر ویژگی های هندسی صفحه پشتی لنت ترمز، ماتریس جرم و ماتریس سختی سیستم را تغییر می دهد و در نتیجه بر تمایل پایداری سیستم تأثیر می گذارد تا مشخص شود کدام ویژگی ساختاری صفحه پشتی می تواند سیستم ترمز را کاهش دهد. جیغ زدن